Achievement

Congratulations to CPT Achievers


Soumya S B
Marks:164

Madhu J
Marks:159

Saiakash B
Marks:153

Vinay E
Marks:150

Vijayakumar H
Marks:140

Nidhi V O
Marks:129Vaishnavi V
Marks:126

Veeraj V
Marks:120

Sukanya
Marks:119

Arpita K
Marks:117

Vinod P
Marks:110

Karthik B
Marks:110Anjali S B
Marks:109

Chetan A
Marks:107

Sanjana
Marks:105

Haripriya S
Marks:102

Deepak M
Marks:100